Zadanie objednávky nie je dostupné v režime súkromné prehliadanie

Posledná aktualizácia – 26. februára 2018

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Spoločnosť prijala tento Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („Politika“) na stanovenie a udržanie primeraného stupňa ochrany osobných údajov. Táto politika sa vzťahuje na spracovávanie Osobných údajov, ktoré spoločnosť Jeunesse získava od zákazníkov nachádzajúcich sa v Európskej únii a Švajčiarsku.

Spoločnosť Jeunesse dodržiava osnovu Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA ako stanovuje Ministerstvo obchodu USA pre zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných údajov od Individuálnych zákazníkov v členských štátoch Európskej únie a Švajčiarsku. Spoločnosť Jeunesse dostala certifikát, že dodržiava princípy Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA ohľadne oznamovania, voľby, zodpovednosti za ďalší prenos, zabezpečenia, integrity údajov a obmedzenia účelu, prístupu, právnych prostriedkov, presadzovania a zodpovednosti. Ak bude existovať akýkoľvek rozpor medzi politikami v rámci tejto politiky a princípmi Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, platné budú princípy Štítu na ochranu osobných údajov. Viac informácií o programe Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a stránku našej certifikácie nájdete na adrese https://www.privacyshield.gov.

Federálna obchodná komisia (FTC) má právomoc nad dodržiavaním Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA spoločnosťou Jeunesse.

Od všetkých zamestnancov spoločnosti Jeunesse, ktorí pracujú s Osobnými údajmi z Európy a Švajčiarska sa požaduje, aby dodržiavali princípy uvedené v tejto politike.

Výrazy uvedené veľkými začiatočnými písmenami sú zadefinované v časti 14 tejto politiky.

I. Rozsah

Táto politika sa vzťahuje na spracovávanie Osobných údajov Individuálnych zákazníkov, ktoré spoločnosť Jeunesse získava v USA o Individuálnych zákazníkoch s trvalým pobytom v Európskej únii a Švajčiarsku. Spoločnosť Jeunesse poskytuje produkty a služby firmám a spotrebiteľom.

Táto politika sa nevzťahuje na údaje, na základe ktorých nemožno jednotlivcov identifikovať, ani na situácie, v ktorých sa používajú pseudonymy. (Používanie pseudonymov zahŕňa nahradenie mien či iných identifikátorov náhradnými výrazmi, aby nebolo možné identifikovať jednotlivcov.)

II. Zodpovednosti a správa

Spoločnosť Jeunesse určila svoje právne oddelenie, aby dohliadalo na jej program zabezpečenia informácií, a to vrátane dodržiavania programu štítu na ochranu osobných údajov pre EÚ a Švajčiarsko. Právne oddelenie v prípade potreby skontroluje a schváli všetky zmeny v materiáloch tohto programu. Všetky otázky, obavy alebo komentáre týkajúce sa tejto politiky možno taktiež zasielať na adresu [email protected]sseHQ.com.

Spoločnosť Jeunesse bude udržovať, monitorovať, testovať a aktualizovať politiky zabezpečenia informácií, postupy a systémy s cieľom pomôcť pri ochrane ňou zhromažďovaných Osobných údajov. Personál spoločnosti Jeunesse bude podľa potreby vyškolený, aby dokázal túto politiku účinne implementovať. V časti 7 nájdete informácie o krokoch, ktoré spoločnosť Jeunesse prijala na ochranu Osobných údajov.

III. Predĺženie platnosti/overenie

Spoločnosť Jeunesse každoročne predĺži platnosť svojej certifikácie pre Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Štít na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA, ak následne nestanoví, že už takéto certifikácie nepotrebuje, alebo ak zavedie iný adekvátny mechanizmus.

Pred opätovnou certifikáciou spoločnosť Jeunesse vykoná interné overenie s cieľom zabezpečiť, že jej atestácie a tvrdenia o zaobchádzaní s Osobnými údajmi individuálnych zákazníkov sú presné, a že spoločnosť tieto postupy primerane zaviedla. Ako súčasť overenia spoločnosť Jeunesse konkrétne vykoná nasledovné:

 1. preverí túto politiku Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a politiku ochrany osobných údajov verejne publikovanú na svojich webových stránkach s cieľom zabezpečiť, že tieto politiky presne opisujú postupy zhromažďovania Osobných údajov o Individuálnych zákazníkoch;
 2. zabezpečí, že verejne publikovaná politika ochrany osobných údajov informuje Individuálnych zákazníkov o účasti spoločnosti Jeunesse v programe Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a programe Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA a kde môžu získať kópiu doplnkových informácií (napr. kópiu tejto politiky);
 3. zabezpečí, že politika trvalo spĺňa princípy Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA;
 4. potvrdí, že Individuálni zákazníci sú upovedomení o procese podávania sťažností a procese nezávislého riešenia sporov (spoločnosť Jeunesse to môže urobiť cez verejne publikované webové stránky, zmluvu s Individuálnym zákazníkom alebo oboma spôsobmi); a
 5. preverí svoje procesy a postupy školenia Zamestnancov o účasti spoločnosti Jeunesse v programe Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a správnom zaobchádzaní s Osobnými údajmi jednotlivcov.

Spoločnosť Jeunesse každoročne pripraví vyhlásenie o internom preverení.

IV. Zhromažďovanie a používanie Osobných údajov

Spoločnosť Jeunesse ponúka svojim Individuálnym zákazníkom, ktorí si zakúpili jej výrobky a služby, rôzne riešenia. Spoločnosť Jeunesse zhromažďuje Osobné údaje od Individuálnych zákazníkov, keď si zakúpia jej produkty, zaregistrujú sa na našich webových stránkach, prihlásia sa do svojho konta, vyplnia prieskumy, požiadajú informácie alebo budú s nami iným spôsobom komunikovať.

Nami zhromažďované Osobné údaje sa môžu líšiť v závislosti od interakcie Individuálnych zákazníkov s našimi webovými stránkami a žiadosti o naše produkty alebo služby. Spoločnosť Jeunesse od Individuálnych zákazníkov všeobecne zhromažďuje nasledujúce typy Osobných údajov: kontaktné údaje vrátane mena kontaktnej osoby, e-mailovej adresy, poštovej adresy, fakturačnej adresy, telefónneho čísla, čísla kreditnej karty a skončenia platnosti kreditnej karty. Individuálni zákazníci majú možnosť požadovať službu zavolaním na náš zákaznícky servis a zaslaním e-mailu. Okrem toho majú distribútori možnosť požiadať o službu cez on-line linku pomoci. Budeme zhromažďovať údaje, že Individuálni zákazníci a distribútori sa rozhodli poskytnúť nám údaje cez tieto portály.

Ak Individuálni zákazníci využijú naše služby on-line, budeme zhromažďovať údaje o ich IP adrese a type prehliadača. IP adresu a typ prehliadača môžeme priradiť špecifickému zákazníkovi. Môžeme taktiež zhromažďovať Osobné údaje od osôb, ktoré nás kontaktujú cez naše webové stránky a požadujú doplnkové informácie; v takej situácii budeme zhromažďovať kontaktné údaje (ako je uvedené hore) a všetky ďalšie údaje, ktoré sa osoba rozhodne poskytnúť cez naše webové stránky.

Údaje, ktoré zhromažďujeme od Individuálnych zákazníkov, sa používajú na predaj produktov a služieb, ktoré od nás kupujú, na správu transakcií, vykazovanie, fakturovanie, obnovy a iné operácie súvisiace s poskytovaním služieb a produktov Individuálnemu zákazníkovi.

Spoločnosť Jeunesse využíva Osobné údaje, ktoré priamo zhromažďuje od Individuálnych zákazníkov a pre svojich partnerov nepriamo v role poskytovateľa služieb, na nasledujúce firemné účely bez obmedzenia:

 1. udržovanie a podpora svojich produktov, dodávanie a poskytovanie požadovaných produktov/služieb a dodržiavanie zmluvných záväzkov s nimi súvisiacich (vrátane správy transakcií, vykazovania, faktúr, obnov a iných operácií súvisiacich s poskytovaním služieb Individuálnemu zákazníkovi);
 2. plnenie štátnych požiadaviek na vykazovanie, dane a iných požiadaviek (napr. import/export);
 3. ukladanie a spracovanie údajov vrátane Osobných údajov v počítačových databázach a serveroch;
 4. overovanie identity (napr. na on-line prístup ku kontám);
 5. podľa požiadaviek Individuálnych zákazníkov;
 6. na iné firemné účely povolené alebo požadované platnými zákonmi a nariadeniami;
 7. a ako iným spôsobom požaduje zákon.

Spoločnosť Jeunesse nezverejní osobné údaje tretím stranám na účely, ktoré sú v skutočnosti odlišné, než na aké boli pôvodne zhromažďované. Ak sa to v budúcnosti zmení, jednotlivcom poskytneme možnosť odstúpenia.

V. Zverejňovanie/ďalšie prenosy Osobných údajov

Ak nie je uvedené niečo iné, spoločnosť Jeunesse zverejní Osobné údaje len takým Tretím stranám, ktoré tieto údaje musia odôvodnene poznať, a len v rozsahu počiatočnej transakcie a nie na iné účely. Takíto príjemcovia musia súhlasiť s dodržiavaním povinností o dôvernosti.

Spoločnosť Jeunesse môže Osobné údaje poskytovať Tretím stranám, ktoré pôsobia ako zástupcovia, konzultanti a zmluvní dodávatelia na vykonávanie úloh v mene našej spoločnosti a na základe našich pokynov. Spoločnosť Jeunesse môže napríklad tieto Osobné údaje ukladať v zariadeniach prevádzkovaných Tretími stranami. Tieto Tretie strany musia súhlasiť s používaním takýchto Osobných údajov len na účely, na ktoré boli najaté spoločnosťou Jeunesse a musia:

 1. dodržiavať princípy Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo iného mechanizmu povoleného platnými zákonmi EÚ a Švajčiarska o ochrane osobných údajov na prenos a spracovanie Osobných údajov;
 2. alebo súhlasiť so zabezpečením primeranej ochrany Osobných údajov, ktoré sú nie menej chránené ako údaje podľa tejto politiky.

Spoločnosť Jeunesse môže zverejniť Osobné údaje na iné účely alebo iným tretím stranám, ak Dotknutá osoba súhlasila alebo požiadala o takéto zverejnenie. Upozorňujeme, že spoločnosť Jeunesse môže byť požiadaná o zverejnenie osobných údajov jednotlivca na základe zákonnej požiadavky subjektu verejného sektora vrátane napríklad splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva. Spoločnosť Jeunesse je zodpovedná za správny ďalší prenos Osobných údajov tretím stranám.

VI. Citlivé údaje

Spoločnosť Jeunesse od svojich Individuálnych zákazníkov nezhromažďuje Citlivé údaje.

VII. Integrita a zabezpečenie údajov

Spoločnosť Jeunesse využíva primerané snahy na zachovanie presnosti a integrity Osobných údajov a potrebnú aktualizáciu. Spoločnosť Jeunesse zaviedla fyzické a technické ochrany Osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, úpravou alebo zničením. Napríklad elektronicky ukladané Osobné údaje sa ukladajú v zabezpečenej sieti s ochrannou bránou firewall a prístup k elektronickým informačným systémom vyžaduje overenie používateľa heslom alebo podobnými prostriedkami. Spoločnosť Jeunesse taktiež využíva obmedzenia prístupu limitujúce rozsah zamestnancov, ktorí majú prístup k Osobným údajom Individuálnych zákazníkov.

Okrem toho spoločnosť Jeunesse používa zabezpečenú technológiu šifrovania na ochranu určitých kategórií Osobných údajov. Aj napriek týmto bezpečnostným opatreniam nemôže žiadna ochrana údajov garantovať trvalé 100-percentné zabezpečenie.

VIII Oznámenie

Spoločnosť Jeunesse oznamuje Individuálnym zákazníkom, že dodržiava princípy Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom, a to prostredníctvom politiky ochrany osobných údajov zverejnenej na svojich webových stránkach na adrese: https://www.jeunesseglobal.com/sk-SK/privacy-policy a považuje, že ak Individuálni zákazníci počas procesu transakcie poskytnú svoje údaje, súhlasia, že budú dodržiavať aktuálnu politiku.

IX. Prístup k Osobným údajom

Zamestnanci spoločnosti Jeunesse môžu získať prístup a používať Osobné údaje, len ak na to majú oprávnenie, a len na účel, na aký majú oprávnenie.

X. Právo na získanie prístupu, zmenu alebo odstránenie Osobných údajov

 1. Právo na získanie prístupu. Individuálni zákazníci majú právo vedieť, ktoré Osobné údaje o ich osobe sa nachádzajú v databázach, a zabezpečiť, že tieto Osobné údaje sú presné a relevantné na účely, na ktoré ich spoločnosť Jeunesse zhromaždila. Individuálni zákazníci si môžu skontrolovať svoje vlastné Osobné údaje uložené v databázach a opraviť, vymazať alebo zablokovať nesprávne údaje, ako to povoľuje platný zákon a politiky spoločnosti Jeunesse. Na základe odôvodnenej požiadavky podľa princípov Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA spoločnosť Jeunesse umožňuje Individuálnym zákazníkom získať prístup k svojim Osobným údajom, aby takéto údaje, ak sú nepresné, opravili alebo upravili a doplnili. Individuálni zákazníci môžu svoje Osobné údaje upraviť prihlásením do konta svojho profilu alebo môžu spoločnosť Jeunesse kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Pri vykonávaní úprav Osobných údajov musia Dotknuté osoby poskytnúť len pravdivé, úplné a presné údaje. Ak chcú Individuálni zákazníci požiadať o vymazanie Osobných údajov, miestnemu zastúpeniu spoločnosti Jeunesse musia zaslať písomnú žiadosť.
 2. Žiadosti o poskytnutie Osobných údajov.  Spoločnosť bude sledovať všetky nasledujúce body a príslušným stranám podľa zákona a zmluvy oznámi, ak sa vyskytne jedna z nasledujúcich okolností: (a) právne záväzná žiadosť o zverejnenie Osobných údajov od orgánu presadzovania práva, ak to nie je zakázané zákonom alebo nariadením; alebo (b) žiadosť doručená od Dotknutej osoby. Ak spoločnosť Jeunesse dostane od Individuálneho zákazníka žiadosť o získanie prístupu k svojim Osobným údajom, potom, ak niečo iné nepožaduje zákon alebo zmluva s takýmto Individuálnym zákazníkom, spoločnosť Jeunesse takéto údaje poskytne.
 3. Plnenie žiadostí na získanie prístupu, úpravy a opravy. Spoločnosť Jeunesse sa bude snažiť včas reagovať na všetky odôvodnené písomné žiadosti na pozretie, úpravu a deaktivovanie Osobných údajov.

XI. Zmeny tejto politiky

Táto politika môže byť z času na čas zmenená a doplnená, aby bola konzistentná s princípmi Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a platnými zákonmi o ochrane údajov a zákonmi a nariadeniami o ochrane súkromia. Zamestnancov upozorníme na zmeny tejto politiky zverejnením na našom intranete, e-mailom alebo inými prostriedkami. Zákazníkov upozorníme, ak vykonáme zmeny, ktoré závažne vplývajú na spôsob zaobchádzania s predtým zhromaždenými Osobnými údajmi, a umožníme im rozhodnúť sa, či ich Osobné údaje môžu byť používane podstatne iným spôsobom.

XII. Otázky a sťažnosti

Individuálni zákazníci z EÚ a Švajčiarska sa na spoločnosť Jeunesse môžu obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa tejto politiky na nasledujúcej adrese: [email protected].

XIII. Presadzovanie a riešenie sporov

V súlade s princípmi Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA sa spoločnosť Jeunesse zaväzuje vyriešiť sťažnosti týkajúce sa vašich osobných údajov a zhromažďovania a používania vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Jednotlivci z EÚ a Švajčiarska, ktorí majú otázky alebo obavy týkajúce sa používania ich Osobných údajov, by nás mali kontaktovať na adrese: [email protected].

Ak otázku alebo obavu zákazníka nemožno týmto procesom uspokojiť, spoločnosť Jeunesse sa zaväzuje predať nevyriešené sťažnosti o ochrane osobných údajov podľa Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA nezávislému mechanizmu na riešenie sporov, ktorý prevádzkuje JAMS, celosvetové rozhodcovské stredisko pre problémy súvisiace s ochranou osobných údajov a súkromia.

Ak včas nedostanete potvrdenie o svojej sťažnosti alebo ak spoločnosť Jeunesse vašu žiadosť nevyrieši uspokojivo, jednotlivci z EÚ a Švajčiarska môžu podať sťažnosť programu Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom JAMS na adrese: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Ako poslednú možnosť a v obmedzených situáciách môžu jednotlivci z EÚ a Švajčiarska požiadať o nápravu Panel štítu na ochranu osobných údajov, ktorý je záväzným rozhodcovským mechanizmom.

Spoločnosť Jeunesse sa zaväzuje spolupracovať s orgánmi pre ochranu osobných údajov (DPA) EÚ a Švajčiarska a dodržiavať rady týchto orgánov ohľadne prenosu údajov o ľudských zdrojoch z EÚ a Švajčiarska v kontexte pracovnoprávnych vzťahov.

XIV. Zadefinované výrazy

Výrazy uvedené veľkými začiatočným písmenami majú v tejto politike nasledujúce významy:

Individuálny zákazník“ označuje Individuálneho zákazníka alebo klienta spoločnosti Jeunesse z EÚ alebo Švajčiarska. Tento výraz zahŕňa aj každého individuálneho sprostredkovateľa, zástupcu individuálneho zákazníka spoločnosti Jeunesse a všetkých zamestnancov spoločnosti Jeunesse, kde spoločnosť Jeunesse získala Osobné údaje Individuálneho zákazníka ako súčasť obchodného vzťahu so spoločnosťou Jeunesse.

Dotknutá osoba“ označuje identifikovanú alebo identifikovateľnú žijúcu fyzickú osobu. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo uvedením mena alebo jedného či viacerých faktorov jedinečných pre jej osobné, fyzické, psychologické, duševné, ekonomické, kultúrne či sociálne charakteristiky. V prípade osôb žijúcich vo Švajčiarsku môže Dotknutá osoba zahŕňať aj právnickú osobu.

Zamestnanec“ označuje zamestnanca (dočasný, stály, na skrátený pomer alebo zmluvný), bývalého zamestnanca, nezávislého zmluvného dodávateľa alebo uchádzača o prácu spoločnosti Jeunesse alebo ktorejkoľvek z jej sesterských alebo dcérskych spoločností, ktorý je zároveň osobou s pobytom v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru.

Európa“ alebo „Európsky“ označuje štát Európskej únie.

Pojem Osobné údaje“ ako je definované v Článku 4 Všeobecných nariadení o ochrane údajov (EÚ) 2016/679, znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (‘dotknutá osoba’); identifikovateľnou fyzickou osobou sa myslí osoba, ktorá môže byť identifikovaná, priamo alebo nepriamo, predovšetkým v súvislosti s identifikátorom, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o lokalite, online identifikátor, alebo jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu danej fyzickej osoby.

Citlivé údaje“ sú Osobné údaje, ktoré v prípade Dotknutej osoby uvádzajú zdravotný stav, rasu alebo etnický pôvod, politické, náboženské alebo filozofické vyznanie alebo názory, sexuálnu orientáciu alebo členstvo v odboroch.

Tretia strana“ označuje jednotlivca alebo subjekt, ktorý nie je spoločnosťou Jeunesse ani zamestnancom, sprostredkovateľom, dodávateľom či zástupcom spoločnosti Jeunesse.