Przeglądając strony w trybie prywatnym, nie możesz robić zakupów

Ostatnia aktualizacja 26 luty 2018

Tarcza Prywatności UE-USA

Jeunesse przyjęło niniejszą Politykę Tarczy Prywatności UE-USA (" Polityka") w celu ustanowienia i utrzymania właściwego poziomu ochrony prywatności Danych Osobowych. Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych, które Jeunesse uzyskuje od Klientów znajdujących się na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.

Jeunesse spełnia wymagania określone w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz programu Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA opracowane przez Departament Handlu USA w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania i przechowywania informacji osobistych dotyczących Klientów Indywidualnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. Jeunesse wydało oświadczenie o przestrzeganiu określonych w Tarczy Prywatności UE-USA Zasad Prywatności dotyczących ogłaszania, wyboru, odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych oraz ograniczenia celu, dostępu, regresu, egzekwowania i odpowiedzialności. W razie jakichkolwiek niezgodności pomiędzy treścią niniejszej polityki prywatności a Zasadami Prywatności Tarczy Prywatności UE-USA obowiązywać będą Zasady Prywatności Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności UE-USA i przejrzeć stronę z naszym certyfikatem, proszę odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov.

Amerykańska Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission - FTC) posiada jurysdykcję w zakresie zgodności Jeunesse’s z wymogami Tarczy Prywatności UE-USA.

Wszyscy pracownicy Jeunesse, którzy obsługują Dane Osobowe z Europy i ze Szwajcarii, są zobowiązani do przestrzegania Zasad określonych w niniejszej Polityce.

Terminy pisane dużą literą zostały zdefiniowane w artykule 14 niniejszej Polityki.

I. Zakres

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych Klientów Indywidualnych, które Jeunesse otrzymuje w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do Klientów Indywidualnych mieszkających na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Jeunesse dostarcza produkty i usługi dla przedsiębiorstw oraz konsumentów.

Niniejsza Polityka nie dotyczy danych, na podstawie których nie można zidentyfikować konkretnych osób, ani sytuacji, gdy stosowane są pseudonimy. (Użycie pseudonimów polega na zastąpieniu imion, nazwisk lub innych informacji identyfikujących osobę zamiennikami, przez co identyfikacja konkretnych osób nie jest możliwa.)

II. Obowiązki i Zarządzanie

Jeunesse zleciło swojemu działowi prawnemu nadzorowanie programu bezpieczeństwa informacji, w tym jego zgodności z programem Tarcza Prywatności UE oraz Szwajcaria. Dział prawny będzie wykonywać przeglądy programu, a w razie konieczności będzie zatwierdzać wszelkie znaczące jego zmiany. Ewentualne pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki można również kierować na adres email:  [email protected].

Jeunesse będzie utrzymywać, monitorować, testować i aktualizować polityki, praktyki oraz systemy bezpieczeństwa informacji, aby zapewnić wsparcie przy ochronie zbieranych przez siebie Danych Osobowych. Pracownicy Jeunesse będą przechodzili odpowiednie szkolenia, aby zapewnić skuteczną realizację niniejszej Polityki. Kroki, jakie Jeunesse podjęło w celu ochrony Danych Osobowych, zostały omówione w artykule 7.

III. Odnowienie / Weryfikacja

Jeunesse będzie co roku odnawiać swoje certyfikaty w ramach programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA, chyba że w późniejszym terminie stwierdzi, że nie ma już dłużej potrzeby takiej certyfikacji, lub będzie stosować inny mechanizm zapewnienia adekwatności.

Przed ponowną certyfikacją Jeunesse przeprowadzi wewnętrzną weryfikację, aby upewnić się, że jej oświadczenia i deklaracje dotyczące traktowania Danych Osobistych Klientów Indywidualnych są dokładne, a niniejsze praktyki są prawidłowo realizowane. W szczególności w ramach procesu weryfikacji Jeunesse przeprowadzi następujące działania:

 1. Przegląd niniejszej polityki Tarczy Prywatności UE-USA oraz ogłoszonej publicznie na stronie internetowej polityki prywatności w celu zapewnienia, że dokładnie opisują one praktyki dotyczące zbierania Danych Osobowych Klientów Indywidualnych; 
 2. Upewnienie się, że ogłoszona publicznie polityka informuje Klientów Indywidualnych o uczestnictwie Jeunesse’s w programach Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA, a także o miejscu, skąd można uzyskać kopię dodatkowych informacji (np. kopię niniejszej Polityki);
 3. Upewnienie się, że niniejsza Polityka jest nadal zgodna z zasadami programu Tarcza Prywatności UE-USA; 
 4. Potwierdzenie, że Klienci Indywidualni są świadomi istnienia procesu rozpatrywania skarg oraz niezależnego procesu rozstrzygania sporów (Jeunesse może zrealizować ten wymóg poprzez umieszczenie tych informacji stronie internetowej, w umowach z Klientem Indywidualnym lub na oba sposoby); oraz
 5. Przeglądnięcie swoich procesów i procedur szkolenia Pracowników na temat uczestnictwa Jeunesse w programach Tarcza Prywatności UE-USA, a także na temat odpowiedniej obsługi Danych Osobowych Klientów Indywidualnych; 

Jeunesse będzie co roku przygotowywać oświadczenie dotyczące takiej weryfikacji wewnętrznej.

IV. Zbieranie i Wykorzystywanie Danych Osobowych

Jeunesse dostarcza wiele rozwiązań swoim Klientom Indywidualnym kupującym jego produkty i usługi. Jeunesse zbiera Dane Osobowe Klientów Indywidualnych w momencie zakupienia przez nich produktów, zarejestrowania się na naszej stronie internetowej, zalogowania się do konta, wypełnienia ankiet, przesłania zapytania o informacje lub nawiązania w jakikolwiek innych sposób komunikacji z nami.

Zbierane przez nas Dane Osobowe mogą się różnić w zależności od rodzaju interakcji Klienta Indywidualnego z naszą stroną internetową lub od rodzaju zapytania o nasze produkty bądź usługi. Zasadniczo Jeunesse zbiera następujące rodzaje Danych Osobowych na temat swoich Klientów Indywidualnych: informacje kontaktowe, w tym imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres email, adres do korespondencji, adres do faktury, numer telefonu, numer karty kredytowej ’s oraz data wygaśnięcia karty kredytowej. Klienci Indywidualni mają prawo zostać obsłużeni w momencie nawiązania kontaktu z naszym centrum obsługi klienta lub po przesłaniu wiadomości pocztą elektroniczną. Dodatkowo dystrybutorzy mogą zostać obsłużeni za pośrednictwem naszego centrum pomocy online. Będziemy zbierać informacje, które nasi klienci indywidualni oraz dystrybutorzy zdecydują się nam przekazać za pośrednictwem tych portali.

W sytuacji, gdy Klienci Indywidualni będą korzystać z naszych usług online, będziemy zbierać również informacje o ich adresach IP oraz rodzaju przeglądarek. Możemy powiązać adres IP oraz rodzaj przeglądarki z konkretnym klientem. Możemy również zbierać Dane Osobowe od osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji; w takiej sytuacji będziemy zbierać dane kontaktowe (zgodnie z powyższym opisem) oraz wszelkie inne informacje, jakie osoba kontaktująca się z nami zdecyduje się przekazać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Informacje, jakie zbieramy od Klientów Indywidualnych, są wykorzystywane do sprzedawania produktów i usług, jakie kupują oni od nas, zarządzania transakcjami, sprawozdawczości, fakturowania, odnowień oraz innych operacji związanych z dostarczaniem usługi i produktów danemu Klientowi Indywidualnemu.

Jeunesse wykorzystuje Dane Osobiste, które zbiera bezpośrednio od swoich Klientów Indywidualnych oraz pośrednio - jako usługodawca - od swoich partnerów, m.in. dla następujących celów biznesowych:

 1. konserwacja i serwisowanie swoich produktów, dostarczanie zamówionych produktów/usług oraz realizacja swoich zobowiązań umownych z tym związanych (w tym zarządzanie transakcjami, sprawozdawczość, fakturowanie, odnowienia oraz wszelkie inne operacje związane z dostarczaniem usług do Klienta Indywidualnego); 
 2. sporządzanie sprawozdań dla organów państwowych, urzędów skarbowych oraz innych potrzeb (np. import/eksport); 
 3. przechowywanie i przetwarzanie danych, w tym Danych Osobowych, w komputerowych bazach danych oraz na serwerach; 
 4. weryfikacja tożsamości (np.. w celu zapewnienia dostępu online do kont); 
 5. zgodnie z wymogami danego Klienta Indywidualnego; 
 6. dla innych celów biznesowych dozwolonych lub wymaganych zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lokalnego lub innych regulacji; 
 7. dla innych potrzeb określonych przez prawo.

Jeunesse nie ujawnia informacji osobowych osobom trzecim dla celów istotnie różnych od tego, dla którego zostały one oryginalnie zebrane. Jeśli zasada ta miałaby się zmienić w przyszłości, zapewnimy osobom indywidualnym opcję zgłoszenia zastrzeżenia co do takiej możliwości.

V. Ujawnienia / Dalsze Przekazywanie Danych Osobowych

wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszej Polityki stanowią inaczej, Jeunesse ujawnia Dane Osobowe tylko tym Osobom Trzecim, które w uzasadniony sposób potrzebują takich danych jedynie dla potrzeb początkowej transakcji i nigdy dla jakichkolwiek innych potrzeb. Tacy odbiorcy muszą się zgodzić na zachowanie poufności.

Jeunesse może przekazywać Dane Osobowe Osobom Trzecim, które działają w charakterze agentów, konsultantów lub wykonawców zdań realizowanych w naszym imieniu lub na nasze zlecenie. Na przykład Jeunesse może przechowywać takie Dane Osobowe w obiektach obsługiwanych przez Osoby Trzecie. Takie Osoby Trzecie muszą zobowiązać się, że będą wykorzystywać takie Dane Osobowe wyłącznie do celów, do których Jeunesse ich zaangażowało, a ponadto muszą:

 1. przestrzegać zasad Tarczy Prywatności UE-USA lub innego mechanizmu dopuszczonego przez właściwe unijne lub szwajcarskie prawo (prawa) ochrony danych dotyczącego przesyłania i przetwarzania Danych Osobowych; 
 2. lub zobowiązać się do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń Danych Osobowych, które nie będą zapewniać ochrony mniejszej niż określona w niniejszej Polityce; 

Jeunesse może również ujawnić Dane Osobowe dla innych celów lub innym Osobom Trzecim, kiedy Osoba, Której Dane Dotyczą wyraziła zgodę na takie ujawnienie lub go zażądała. Należy pamiętać, że Jeunesse może być zobowiązane do ujawnienia informacji osobowych danej osoby fizycznej w odpowiedzi na zgodny z prawem wniosek władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub przestrzegania prawa. Jeunesse ponosi odpowiedzialność dalsze przekazywanie danych osobowych do osób trzecich.

VI. Dane Wrażliwe

Jeunesse nie zbiera Danych Wrażliwych od swoich Klientów Indywidualnych.

VII. Integralność i Bezpieczeństwo Danych

Jeunesse dokłada wszelkich starań w rozsądnym zakresie w celu utrzymania dokładności oraz integralności Danych Osobowych oraz ich odpowiedniego aktualizowania. Jeunesse wdrożyło zabezpieczenia fizyczne i techniczne w celu zabezpieczenia Danych Osobowych przed utratą, nieprawidłowym użyciem oraz nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Na przykład Dane Osobowe przechowywane elektronicznie są przechowywane w bezpiecznej sieci z zaporą (firewall), a dostęp do elektronicznych systemów informacji Jeunesse ’s wymaga uwierzytelnienia użytkownika za pomocą hasła lub podobnych środków. Jeunesse również wykorzystuje ograniczenia dostępu, zawężając grono pracowników, którzy mają dostęp do Danych Osobowych Klientów Indywidualnych.

Ponadto Jeunesse korzysta z bezpiecznej technologii szyfrowania w celu zapewnienia ochrony pewnym kategoriom danych osobowych. Niezależnie od takich środków ostrożności żadne zabezpieczenia chroniące dane nie gwarantują 100% bezpieczeństwa przez cały czas.

VIII. Zawiadamianie

Jeunesse informuje Klientów Indywidualnych o przestrzeganiu przez siebie zasad Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA za pośrednictwem swojej polityki prywatności ogłoszonej publicznie na stronie internetowej:  https://www.jeunesseglobal.com/pl-PL/privacy-policy odbiera zgody od Klientów Indywidualnych, a także informuje o przestrzeganiu zasad niniejszej polityki w momencie, kiedy Klienci Indywidualni przekazują nam swoje informacje podczas realizowania transakcji.

IX. Dostęp do Danych Osobowych

Jeunesse’ Pracownicy mają dostęp do Danych Osobowych i mogą z nich korzystać jedynie wówczas, gdy posiadają na to odpowiednie upoważnienie oraz pod warunkiem, że odbywa się do dla celów, które są objęte takim upoważnieniem.

X. Prawo Dostępu do Danych, ich Zmiany lub Usuwania

 1. Prawo do Dostępu. Klienci Indywidualni mają prawo wiedzieć, jakie Dane Osobowe na ich temat znajdują się w bazie danych, a także upewnić się, że takie Dane Osobowe są dokładne oraz odpowiednie dla celów, dla których Jeunesse je zebrało. Klienci Indywidualni mogą przeglądać swoje Dane Osobowe przechowywane w bazach danych, a także żądać ich korekty, wykasowania lub zablokowania danych, które nie są poprawne, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz polityki Jeunesse. Na uzasadniony wniosek oraz zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA Jeunesse zezwala Klientom Indywidualnym na dostęp do ich Danych Osobowych w celu ich skorygowania lub poprawienia, jeśli są niedokładne. Klienci Indywidualni mogą edytować swoje Dane Osobowe po zalogowaniu się na swój profil konta lub poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego z Jeunesse. Podczas wprowadzania zmian do swoich Danych Osobowych Osoby, Której Dane Dotyczą zobowiązana jest przedstawiać wyłącznie prawdziwe, kompletne i dokładne informacje. Aby uzyskać wykasowanie Danych Osobowych, Klienci Indywidualni powinni złożyć stosowny wniosek w lokalnym biurze Jeunesse.
 2. Wnioski o Dane Osobowe. Jeunesse będzie śledzić każde z następujących zdarzeń, a także będzie przesyłać odpowiednie zawiadomienia właściwym osobom określonym przez prawo lub umownie w momencie zaistnienia jakichkolwiek z poniższych okoliczności: (a) wiążący prawnie wniosek o ujawnienie Danych Osobowych złożony przez organy dochodzeniowo-śledcze, chyba że powiadomienie o takim wniosku jest zakazane zgodnie z prawem lub regulaminem; lub (b) wnioski otrzymane od Osoby, Której Dane Dotyczą. Jeśli Jeunesse otrzyma wniosek Klienta Indywidualnego o dostęp do jego Danych Osobowych, wówczas, o ile nie jest to inaczej określone w prawie lub w umowie z takim Klientem Indywidualnym, Jeunesse dostarczy takie informacje.
 3. Realizacja Wniosków o Dostęp, Modyfikację lub Korekty. Jeunesse dołoży starań, aby terminowo odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski pisemne dotyczące przeglądania, modyfikowania lub dezaktyowania Danych Osobowych.

XI. Zmiany Niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka może być zmieniana, aby zapewnić jej zgodność z Zasadami Tarczy Prywatności UE-USA oraz odpowiednimi prawami i zasadami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Będziemy informować pracowników o zmianach niniejszej Polityki poprzez umieszczenie stosownej informacji w naszym Intranecie, rozesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Będziemy zawiadamiać Klientów, jeśli wprowadzimy zmiany, które w istotny sposób wpływają na sposób naszego postępowania z poprzednio zebranymi Danymi Osobowymi, a także pozwolimy im zdecydować, czy ich Dane Osobowe mogą być wykorzystywane w jakikolwiek istotnie odmienny sposób.

XII. Pytania lub Skargi

Klienci Indywidualni z UE lub Szwajcarii mogą przesyłać swoje pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki na następujący adres: [email protected].

XIII. Wykonanie oraz Rozstrzyganie Sporów

Zgodne z Zasadami Tarczy Prywatności UE-USA Jeunesse zobowiązuje się rozstrzygać skargi dotyczące Państwa prywatności oraz zbierania przez nas lub wykorzystywania Państwa informacji osobowych. Obywatele Unii Europejskiej oraz Szwajcarii mogą kontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania ich Danych Osobowych pod następującym adresem: [email protected].

Jeśli nie można odpowiedzieć na pytanie lub wątpliwość Klienta w ramach tego procesu, Jeunesse zobowiązuje się ponadto do zgłoszenia takiej nierozstrzygniętej skargi dotyczącej prywatności w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA do niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów, którym zarządza JAMS, globalne centrum arbitrażu w kwestiach dotyczących danych osobowych oraz prywatności.

W razie braku terminowego potwierdzenia otrzymania skargi lub w razie niezadowalającego rozstrzygnięcia skargi przez Jeunesse obywatele Unii Europejskiej oraz Szwajcarii mogą złożyć skargę w ramach programu JAMS - Tarcza Prywatności UE oraz Szwajcaria, który można znaleźć na stronie: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. W ostateczności oraz w pewnych ściśle określonych sytuacjach obywatele Unii Europejskiej oraz Szwajcarii mogą dochodzić zadośćuczynienia przed Panelem Tarczy Prywatności (Privacy Shield Panel), będącym wiążącym mechanizmem arbitrażowym.

Jeunesse zobowiązuje się współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych w Unii Europejskiej oraz Szwajcarii oraz przestrzegać zalecenia wydawane przez te organy w odniesieniu do danych o zasobach ludzkich przesłanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii w kontekście stosunków pracowniczych.

XIV. Definicje Terminów

Terminy pisane w niniejszej Polityce dużą literą mają następujące znaczenia:

" Klient Indywidualny " oznacza klienta indywidualnego Jeunesse pochodzącego z Unii Europejskiej lub Szwajcarii. Termin też będzie obejmować każdego indywidualnego agenta i przedstawiciela klienta indywidualnego Jeunesse, a także wszystkich pracowników Jeunesse, w sytuacji, gdy Jeunesse uzyskał ich Dane Osobowe od takiego Klienta Indywidualnego w ramach jego relacji biznesowych z Jeunesse.

" Osoba, Której Dane Dotyczą " oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania żyjącą osobę fizyczną. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, przez powołanie się na imię i nazwisko lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne cechy. W przypadku Klientów zamieszkałych w Szwajcarii, Osoba, Której Dane Dotyczą może również obejmować osobę prawną.

" Pracownik " oznacza pracownika (w tym tymczasowego, zatrudnionego na stałe, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), byłego pracownika, niezależnego wykonawcę lub osobę starającą się o przyjęcie do pracy w Jeunesse lub w dowolnych jej spółkach stowarzyszonych lub zależnych, który posiada miejsce zamieszkania w kraju będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

" Europa " lub " Europejski" dotyczy kraju będącego członkiem Unii Europejskiej.

" Dane Osobowe " w znaczeniu określonym w art. 4 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (UE) 2016/679 oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

" Dane Wrażliwe " oznaczają Dane Osobowe, które ujawniają informacje medyczne lub stan zdrowia Osoby, Której Dane Dotyczą, jej rasę, pochodzenie etniczne, powiązania lub poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne, orientację seksualną lub członkostwo w związkach zawodowych.

" Osoba Trzecia " oznacza każdą osobę lub podmiot, które nie są Jeunesse ani też pracownikiem, agentem, wykonawcą lub przedstawicielem Jeunesse.